Download CV

Teaching

The following is a list of classes that I’ve taught at the University of Warsaw. Materials for students are available at moodle.wne.uw.edu.pl

CURRENT COURSES

Game theory and industrial organization (Winter 2023, 2024)

Tematy – Teoria gier:

1. Indywidualne podejmowanie decyzji – decyzje w warunkach pewności, niepewności, ryzyka; dominacja, ścisła dominacja; decyzja najbezpieczniejsza, poziom bezpieczeństwa gracza; loteria, oczekiwana użyteczność von Neumanna-Morgensterna.

2. Gry jednoczesne cz. 1: postać normalna gry; bezpieczeństwo, dominacja, racjonalizowalność, najlepsza odpowiedź, równowaga Nasha, alternatywne koncepcje rozwiązań, gry wieloosobowe.

3. Gry jednoczesne cz. 2: strategie mieszane; równowagi w strategiach mieszanych; twierdzenia o istnieniu równowag; aplikacje rynkowe.

4. Gry sekwencyjne cz.1: gry z pełną i doskonałą informacją; postać ekstensywna; zbiory strategii; postać normalna vs postać ekstensywna; indukcja wstecz; doskonała równowaga Nasha; aplikacje rynkowe.

5. Gry sekwencyjne cz.2: gry z niekompletną informacją; doskonała równowaga Bayesowska; aplikacje rynkowe.

6. (X) Gry przetargu: definicja przetargu; punkt odniesienia, wartość przetargu, zbiór przetargowy; kontrakt, efektywność kontraktu; wagi przetargowe; modele przetargowe; równowaga negocjacyjna.

7. (X) Gry rozgrywane wielokrotnie: gry jednorazowe, powtarzane skończoną liczbę razy oraz powtarzane niekończoną liczbę razy.

Tematy – Organizacja rynku:

9. Monopol na rynku dóbr trwałych: model Bullowa; przypuszczenie Coase.

10. Różnicowanie cen: różnicowanie 1, 2 i 3- stopnia, taryfy dwuczęściowe, bundling.

11. (T) Różnicowanie produktu: zróżnicowanie wertykalne vs. zróżnicowanie horyzontalne; podejście przestrzenne vs. podejście nieprzestrzenne.

12. (T) Wejście na rynek: uwiarygodnianie gróźb (teoria T. Schellinga).

13. (T) Kartele: stabilność zmowy.

14. (T) Efekty sieciowe: paradygmat hardware-software.

15. (T) Koszty zmiany dostawców: strategie cenowe, omówienie badań empirycznych.

TEORIA GIER

2/10/2023

9/10/2023

16-23/10/2023

5/11/2023-20/11/2023

20/11/2023

27/11/2023 – część 1

27/11/2023 – część 2

ZADANIA I ROZWIĄZANIA (Teoria Gier)

ORGANIZACJA RYNKU

04/12/2023-11.12.2023

18/12/202308/01/2024

08/01/2024 – C.D.

Różnicować czy upodabniać? Przykład z rynku muzycznego: https://pudding.cool/2018/05/similarity/

15/01/2024

ZADANIA I ROZWIĄZANIA (Organizacji Rynku)

POCHODNE I NOTATKI Z MATEMATYKI

PREVIOUS COURSES

Advanced microeconomics (Winter 2017, 2018, 2019)
SYLLABUS
Game theory and industrial organization (Winter 2018, 2019)
SYLLABUS
Industrial organization (Winter 2017, 2018, 2019)
SYLLABUS
Intermediate microeconomics – Part 1 – consumer theory (Winter 2015, 2016)
SYLLABUS
Intermediate microeconomics – Part 2 – producer theory (Spring 2014)
SYLLABUS